אתר אינטרנט זה (להלן: האתר) שמופעל ע"י ליידי קומפורט 88 בע"מ הינו אתר מסחר אלקטרוני. התקנון רשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ובכל זמן ע"י שיקול דעתה הבלעדי של ליידי קומפורט 88בע"מ. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באמצעות טופס מקוון באתר ו/או בטלפון ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין ליידי קומפורט 88בע"מ. כל שימוש באתר מהווה את הסכמתך לקבל את התקנון ולנהוג לפיו, לכן במידה שאינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. תמונות המוצרים המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל. ליידי קומפורט 88בע"מ מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטי הלקוח ובפרטי כרטיס האשראי שלו מעבר לצורכי ביצוע המכירה שלשמה ניתנו הפרטים הללו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר ללא קבלת אישור לכך מראש מעובדי ליידי קומפורט 88בע"מ המורשים לכך. 

ביצוע הזמנות ותשלום 
זכאות להשתמש באתר תהא לכל אדם שאינו קטין (מעל גיל 18), בעל חשבון בנק פעיל בישראל ובעל תא דואר אלקטרוני. קטין שהשתמש באתר - יראו את השימוש באתר כאילו קיבל אישור מהאפוטרופוס. במידה שימסור הלקוח פרטים לא נכונים או כוזבים אודותיו או אודות כרטיס האשראי, לרבות מספר כרטיס, תוקף כרטיס, ת.ז., כתובת או כל פרט אחר שלא יאפשר לליידי קומפורט 88בע"מ לבצע את העסקה, אזי תראה ליידי קומפורט 88בע"מ בעסקה חסרת כל תוקף ולא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום תנאי ואף תהיה רשאית להגיש תביעה בגין הוצאות טיפול. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. העסקה תחשב כמושלמת וסופית רק לאחר קבלת התשלום או אישור החיוב ע"י חברת כרטיס האשראי. טרם מימוש תנאים אלו, אין כל התחייבות מצד ליידי קומפורט 88בע"מ לביצוע העסקה או לאספקת הסחורה, אולם במקרה של בעיות בחיוב כרטיס האשראי ייצור נציג ליידי קומפורט 88בע"מ קשר עם הלקוח לפי הפרטים שהלקוח סיפק. 
אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני ליידי קומפורט ולאחר אישור של נציג מטעם החברה ע"י שליחת הודעה/שליחת מייל/שיחת טלפון לפרטים שהוזנו בעסקה. רכישה תתאפשר רק למוצרים המוצגים למכירה עם מחיר ,במידה והלקוח ביצע הזמנה למוצר שבדיוק הורד מהאתר או שלא קיבל אישור על העסקה,  חברת ליידי קומפורט לא תהא מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שחברת ליידי קומפורט  תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם .
לא ניתן לממש הטבות מועדון אלא אם נאמר אחרת על ידי החברה.

חוקי כרטיסי אשראי והצהרות משפטיות 
הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" ו/או "רכישה טלפונית" ו/או "עסקת אינטרנט". במקרה שרוכש יבצע "הכחשת עסקה" בפניה לחברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי, במידה שליידי קומפורט 88בע"מ תוכיח כי כן קיבל את המוצר לכתובת אותה ביקש לקבל ולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו שלא בתום לב, אזי שבמקרה כזה יהיו ליידי קומפורט 88בע"מ או מי מטעמה רשאים לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק. במידה ומוצר התקבל בפועל אצל רוכש, אולם זה פנה בדרישה לחברת כרטיסי אשראי לביטול חיוב כרטיס האשראי בגין עסקה זאת מכל סיבה שהיא - הדבר לא יהווה הסכמה של ליידי קומפורט 88בע"מ לביטול זה ותאפשר לליידי קומפורט 88בע"מ לדרוש ולתבוע את כספה באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר לרוכש יהפוך לשטר חוב שלו כלפי האתר. ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי ליידי קומפורט 88בע"מ שתהא מעבר לסכום רכישת הסחורה בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים. 

ביטול עסקה 
ליידי קומפורט 88בע"מ עושה את כל המאמצים האפשריים כדי לספק ללקוח מידע אמין ומעודכן באתר לגבי המוצרים. היה ונפלה טעות לגבי זמינות של מוצר מהמלאי או לגבי מחירו של המוצר, לרבות טעויות הקלדה או מחיר לא מעודכן, רשאית ליידי קומפורט 88בע"מ לבטל את העסקה. במקרה זה ייצור נציג ליידי קומפורט 88בע"מ קשר עם הלקוח ויודיע לו על ביטול העסקה ו/או יציע לו עסקה לפי התנאים המתוקנים והעדכניים. הלקוח רשאי לבטל עסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הסחורה או מסמך הגילוי, לפי המאוחר מבניהם, ובתנאי שהסחורה תוחזר לליידי קומפורט 88בע"מ כחדשה, לא נעשה בה שימוש ולא נפתחה אריזתה המקורית. כמו כן לא ניתן להחזיר מוצרים שיוצרו, נחתכו או הורכבו במיוחד לפי בקשת הלקוח. ביטול העסקה יכובד רק לאחר קבלת הודעה רשמית ע"י הלקוח, שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני sales@ladycomfort.co.il. לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, רשאית ליידי קומפורט 88בע"מ לגבות דמי ביטול של עד 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. (כולל דמי משלוח והוצאות אחרות שהן תוצאה של ביצוע העסקה)-לא יוחזרו דמי המשלוח . על הלקוח חלה החובה לשלוח את המוצר חזרה לליידי קומפורט 88בע"מ. במקרה של פגם בסחורה שנרכשה או במקרה שהסחורה שסופקה לא תואמת למפרט שהובטח ללקוח בעת ביצוע הרכישה רשאי הלקוח לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד(14) ארבעה עשר ימים מיום קבלת הסחורה או מסמך הגילוי, לפי המאוחר מבניהם. ביטול העסקה יכובד רק לאחר קבלת הודעה רשמית ע"י הלקוח, שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני למייל sales@ladycomfort.co.il. על הלקוח להחזיר לליידי קומפורט 88בע"מ את הסחורה במצב חדש ככל האפשר במידת הסבירות באריזתה המקורית ומבלי שנגרם לה נזק משמעותי. חלה על ליידי קומפורט 88בע"מ החובה לשלם את דמי ההובלה של הסחורה בחזרה למחסני ליידי קומפורט 88בע"מ במידת הצורך. ליידי קומפורט 88בע"מ מצידה תיתן ללקוח זיכוי כספי לפי התעריף ששילם הלקוח על העסקה. שים לב: במקרה שנגרמה לסחורה שהוחזרה לליידי קומפורט 88בע"מ נזק משמעותי אצל הלקוח (לרבות סחורה שכבר הייתה פגומה לפני שהתקבלה אצל הלקוח), רשאית ליידי קומפורט 88בע"מ לתבוע מהלקוח את הערך של הנזק שנגרם. במקרה שהסחורה הוחזרה בטענה שיש בה פגם ולאחר בדיקה של ליידי קומפורט 88בע"מ התברר שהיא תקינה והטעות היא בידי הלקוח (עקב שימוש לא נכון וכיו"ב), רשאית ליידי קומפורט 88בע"מ לתבוע את כל ההוצאות הקשורות להחזרה, לרבות דמי משלוח ועלות בדיקת תקינות הפריט. 

אחריות למוצרים 
ליידי קומפורט 88בע"מ מתחייבת להעניק אחריות למוצרים במשך תקופת האחריות המצוינת באתר לגבי כל מוצר ומוצר לאחר רכישתו. לא תינתן אחריות למוצרים שנפגעו כתוצאה מפגיעה ברשלנות או בזדון ,שחיקה, פגיעה בגפת הנעל בסוליה או באביזרי קישוט עקבים, פלקים, שימוש שהינו רשלני, מוצר שתוקן שלא ע"י החברה או עם חומרים שאינם מתאימים למוצר ,נעליים שבאו במגע עם מים או חומרים נוזליים אחרים. במקרה של ויכוח בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת המוצר מסכימים הצדדים מראש כי בכל מקרה של ויכוח או תביעה כספית, סכום התביעה כלפי ליידי קומפורט 88בע"מ לא יוכל לעלות מעבר לסכום מוצר מקביל ותקין על פי ערכו ביום התביעה. 

זמן אספקה ומשלוח
עלות המשלוח כפי שייצוין באתר בעת ההזמנה ובהתאם לאופן בקשת השליחה 
זמן האספקה למוצר במידה והמוצר קיים במלאי הינו עד 14 ימי עסקים ממועד הרכישה. במידה והמוצר לא נמצא במלאי ייתכן וזמן האספקה יתארך אך בכל מקרה תינתן הודעה ללקוח על כך 
שים לב: ימי שישי, שבתות, ערבי חג ויום ביצוע ההזמנה עצמו אינם נחשבים לימי עסקים. זמני אספקת המוצרים יחושבו החל מרגע אישור העסקה ע"י חברת האשראי או קבלת תשלום מזומן. ליידי קומפורט 88בע"מ לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה או אי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון או מפעולות איבה/טרור/מלחמה או שביתות או כל אירוע אחר שאינו בשליטתה של ליידי קומפורט 88בע"מ. ליידי קומפורט 88בע"מ תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לזמני האספקה שצוינו ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור את הבעיות שתתעוררנה, וכן במקרים המתאימים תאפשר ללקוח אשר לא קיבל את המוצר לבטל את העסקה ללא גביית דמי ביטול. 

תנאים כלליים 
ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי ליידי קומפורט 88בע"מ שתהא מעבר לסכום רכישת הסחורה בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים. חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר. היה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום  או פתוח או סימן של נזק על החבילה, אזי הרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת לליידי קומפורט 88בע"מ כדי שזו תקבל החלטה ותאשר ללקוח לפתוח את החבילה טרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה. ליידי קומפורט 88בע"מ או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז ליידי קומפורט 88בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש. 
x

#{title}

#{text}

#{price}